لیست فایل ها - صفحه 2

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻌﻞ ﺩﺭﮔﺎﻩ

ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮ ﻛﺎﺭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻧﻜﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﻛﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﻢ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪ ...

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ﺍﻟﻤﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮﯼ ﺟﺎﻟﺐ

ﺍﻟﻤﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮﯼ ﺟﺎﻟﺐ ,ﺍﻟﻤﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮﯼ ﺟﺎﻟﺐ ,ﺍﻟﻤﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮﯼ ﺟﺎﻟﺐ ,ﺍﻟﻤﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮﯼ ﺟﺎﻟﺐ ,ﺍﻟﻤﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮﯼ ﺟﺎﻟﺐ

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ﺧﻼﺻﻪﻛﺘﺎب اﻗﻠﻴﻢوﻣﻌﻤﺎريﻣﺮﺗﻀﻲﻛﺴﻤﺎﻳیی

ﺗﺎﺑﺶآﻓﺘﺎب "آﻓﺘﺎب" ﭘﺮﺗﻮﻳﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ اﺳﺖ ﻣﻴﻜﺮون و ﻃﻮل ﻣﻮج 0/7 ﺗﺎ 0/4 ﻣﻴﻜﺮون ، ﭘﺮﺗﻮي ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ 0/4 ﺗﺎ 0/28 . ﻃﻮل ﻣﻮج ﭘﺮﺗﻮي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻣﻴﻜﺮون اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮﺗﻮ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ آن اﺳﺖ، وﻟﻲ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از 0/76ﭘﺮﺗﻮي ﻓﺮو ﻗﺮﻣﺰ ، ﺑﻠ...

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقلیم استان تهران

تقسیمات اقلیمی ایران به منظور استفاده در معماری، شرایط اقلیمی ایران را به ۴ منطقه، سرد و گرم و خشک، معتدل و گرم و مرطوب تقسیم نموده اند. البته تقسیمات اقلیمی ایران را به لحاظ معماری به ۶ منقطه تقسیم کرده اند در بررسی هایی که به طور مقدماتی در زمینه...

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقتصاد مهندسی

مفاهیم اولیه و تعاریف اقتصاد، ارزیابی، تصمیم گیری، بهینه سازی طرح تجاری (مقدمات) رشد فناوری، چرخه عمر، پیش بینی فرایندهای مالی درآمدها، هزینه ها ارزش زمان گردش سرمایه، سودآوری، نرخ سود، تنزیل، محاسبات و فرمول ها روش های ارزیابی ارزش فعلی (ن...

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اصول سرپرستی ساخنمان و کارگاه

بطور کلی در هر کارگاه ساختمانی بررسی نکاتی چند قبل از شروع هرگونه فعالیت لازم و ضروری است و این بررسی به پیشرفت بعدی کار و در نتیجه پایین آوردن هزینه طرح کمک خواهد کرد. معمولا این بررسی را به مراحل زیر تقسیم میکنند: و..................................

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اﺻﻼﺣﺎت آﯾﯿﻦ نامه اﺟﺮایی

ﻣﺎﺩﻩ ﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﺋ ﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﻧﺪ: ﻮﻥ » :« ﻗﺎﻧ ﻮﻥ ﻗﺎﻧ ﻆ ﻧ ﻡ ﺍ ﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪ ﻝ ﻭ ﻛﻨﺘﺮ ﻤﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘ- ﺏ ۱ ﻣﺼﻮ ۳۷۴ ﺳﻲ » ﻣﻬﻨﺪ ﺘ ﺳﺎﺧﻤﺎﻥ « : ﻓﻨﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﻲ ، ﻭ ﻣﻬﻨﺪ ﻱ ، ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﻤﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘ ﻱ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯ. ﻥ » :« ﺳﺎﺯﻣ...

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گرمايش از كف

با افزایش روز افزون جمعیت و همچنین کاهش منابع انرژی، مصرف بهینه انرژی امری بدیهی می باشد. در این راستا نقش سیستم های گرمایشی بهینه ساختمان ها و مجتمع های مسکونی در کنترل و بهینه سازی مصرف انرژی مهم و قابل تامل می باشد. سیستم حرارتی گرمایش از کف که ان...

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اسم علمی چوب

نام فارسی افرا پلت mapleنام لاتین muli olev recaنام علمی نام فارسی صنوبر poplar woodنام لاتین ucucecs vcieنام علمی نام فارسی سیب apple treeنام لاتین urics amecsنام علمی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی