فایل های دسته بندی معماری - صفحه 1

ﮔﺰارﺷﯽ از ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ر ﺳﺮد ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان

ﻣﻘﺪﻣ ﻃﺮ ﺭ ﺡ ﻣﻌﻤﺎﻱ ﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍ ﻱ ﺮ ، ﺳﺮﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔ ﺩﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ، ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺳﺎﺗﻴ ﺭ ﺪ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﻌﻤﺎﻱ ﺍﻳ ﻪ ﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐ ﻟ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﻴ ، ﻞ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﻳ ﺭ ﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺷﻬﺮﺩﺍ ﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ...

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ﮔﻮرﺳﺘﺎن و ﺑﺎغ ﻇﻬﻴﺮاﻟﺪوﻟﻪ

ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻣﺮوزﻩ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻬــ ﺮﯼ ﺑﺮاﯼ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻬﺮﯼ در دل ﭘﺬﯾ ﺁن ﺻﻮرت ﻣﯽ ــﺮد. اﻧﺴﺎن اﻣﺮوزﻩ ﺧﻮاهﺎن ﺁراﻣﺶ اﺳﺖ،ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ از ﭼﻨﺒﺮﻩ ﺑﮕﻴﺮد دﻏﺪﻏﻪ هﺎ و اﺿﻄﺮاب هﺎﯼ روزﻣﺮﻩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ،او ﺑﻪ ﺁﻏﻮش ﺁراﻣﺶ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ. وﯼ ﺧﻮاﺳﺘﺎر...

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی بخش اورژانس بیمارستان

گزارش کارآموزی بخش اورژانس بیمارستان,گزارش کارآموزی بخش اورژانس بیمارستان

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مروری بر معماری جهان و مسئله هویت

مروری بر معماری جهان و مسئله هویت,مروری بر معماری جهان و مسئله هویت

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مروری بر نظریه پردازی های مرمت نقاشی دیواری در اروپا

چکيده نظری و در كار، همواره یكی از دغدغه های مرمتگران بوده است. ِ موزون سازی دیوارنگاره های تاریخی، از دید یكی از مشكلات موجود، شناخت دقیق روش های موزون سازی و انتخاب درست آنها در بررسی شرایط ویژه هر رابطه ی ِ این كارها و نیز احساس نیاز به پررنگ نمو...

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مساجد بنگلادش

مساجد بنگلادش,مساجد بنگلادش,مساجد بنگلادش,مساجد بنگلادش,مساجد بنگلادش

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معماری ایران اسلامی در دوره مغول

معماری ایران اسلامی در دوره مغول,معماری ایران اسلامی در دوره مغول

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ﻫﻮﻳﺖ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎدﮔﻴﺮ و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ آن در ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان

ﭼﻜﻴﺪه ﻳﻜﻲ از اﺟﺰای ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان در اﻗﻠﻴﻢ ﮔﺮم ﺑﺎدﮔﻴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ اﻳﺴﺘﺎ، ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورده اﺳﺖ ﺑﺎدﮔﻴﺮ از ﺷﺎﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان ﻣﺤـﺴﻮب ﻣ...

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کاربرد فلزات در معماری

فرآیند برش دهی فلزات، كه شــامل مراحل مختلف تراش كاری، فلزكاری، مته كاری و سایر روش های شکل دهی فلزات است، باعث به وجود آمدن نيروهای مکانيکی بزرگ و دماهای بالا در نقطه تماس ابزار برش و قطعه كار می شود. لذا ابزار برشی تحت شرایط سرویس دهی شدید به طور ق...

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی