بازنگری طرح تفصیلی کرج

دسته بندي : فنی و مهندسی » شهرسازی
ﻛﻠﻴﺎت و ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﻟﮕﻮيﺳﺎﺧﺘﺎري ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻛﻼن ﻣﻘﻴﺎس ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮي، ﻛﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرﻛﺮدي ـ ﻛﺎﻟﺒـﺪي آﻳﻨـﺪه ﺷﻬﺮ، در ﺳﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻜﻮﻧﺖ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ارﺗﺒﺎط، را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﻨﺪ ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي از اﻟﮕﻮي ﺳ ﺎﺧﺘﺎري ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻧﮕﺎره ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻛﺎﻧﻮﻧﻬـﺎي ﺷـﻬﺮي ﭼﻨـﺪ ﮔﺎﻧـﻪ ﺧﻮدﻛﻔـﺎ و ﻣـﺴﺘﻘﻞ ﻫﻢ اﺳﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ اﺳﺘﻮار . اﻟﮕﻮي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺷﻬﺮ ﻛﺮج، ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺎ ﺳﻪ ﻛﺎﻧﻮن ﻛﺮج ﻣﺮﻛﺰي، ﻓﺮدﻳﺲ و ﻣﻬﺮﺷﻬﺮ اﺳﺖ .
دسته بندی: فنی و مهندسی » شهرسازی

تعداد مشاهده: 503 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 117

حجم فایل:4,492 کیلوبایت

 قیمت: 2,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: